Utskriftsvennlig versjon

Arkiv i interkommunale samarbeidsorgan

Samarbeidsformer

 • Interkommunale samarbeid etter kommunelova §28-1
 • Interkommunale samarbeid etter kommunelova §27
 • IKS – Interkommunalt selskap
 • AS – Aksjeselskap
 • Interkommunale samarbeid med samarbeidsavtale

Interkommunalt samarbeid §28-1

 • Vertskommune modellen
 • I samarbeidsordningar som er etablert på grunnlag av § 28-1 i kommuneloven, er vertskommunen ansvarleg for samarbeidsordninga sitt arkiv

Interkommunalt samarbeid § 27

 • I denne samarbeidsforma er det interkommunale samarbeidet ansvarleg for eige arkiv
  • der er ingen vertskommune som tek seg av arkivet
 • Samarbeidet er pålagt same krav i forhold til arkivlova og offentleglova som det ein kommune er
  • det vil seie at dei har både journalføringsplikt og arkiv plikt

Interkommunale samarbeid §28-1 vs §27

 • §-28: ikkje eige rettssubjekt, underlagt vertskommunen si avgjerdslemynde
  • sentralt styringsdokument er samarbeidsavtale
 • §-27: kan vere eige rettssubjekt, men treng ikkje vere det
  • sentralt styringsdokument er vedtektene

IKS – Interkommunale selskap og AS

 • Er eigne rettssubjekt og har ansvar for eiga journalføring (og arkivering dersom dei vel å fylgje arkivlova)
  • arkivet må vere skilt frå kommunane sine eigne arkiv
 • Har journalføringsplikt etter offentleglova:
  «Selvstendige rettssubjekter der stat, kommune eller fylkeskommune direkte eller indirekte eier mer enn halvparten eller har mer enn halvparten av stemmene i avgjørende organer, kommer inn under offentleglova. Unntatt er rettssubjekter som hovedsakelig driver næring i direkte konkurranse med og på samme vilkår som private» (Arkiv i interkommunale samarbeidsorgan – Riksarkivaren 2009)
 • IKS har ikkje arkivplikt (dette svarar KD på førespurnad)
 • AS arkivplikt?
  «I forarbeidene til arkivloven er det sagt eksplisitt at arkivlovens regler om offentlige arkiv ikke skal gjelde for offentlige aksjeselskap eller andelslag som er rene næringsvirksomheter» (Arkiv i interkommunale samarbeidsorgan – Riksarkivaren 2009)

Interkommunalt samarbeid med samarbeidsavtale

 • Journalføringsplikt (offentleglova)
 • Arkivplikt (arkivlova)
 • I eit interkommunalt samarbeid med ein samarbeidsavtale, er det ingen regelverk som automatisk regulerer kven som har arkivplikta i samarbeidet
  • dette må regulerast i samarbeidsavtale
 • I mange av desse samarbeidsavtalane er det ikkje tatt med noko om arkiv, men at det er ein vertskommune for det interkommunale samarbeidet
 • samarbeidskommunane er då avhengige av at den definerte vertskommunen også følgjer regelverket for journalføringsplikta og arkivplikta
Laster...