Arkivplan - Ulstein kommune

Oversikt - Ulsteinvik

 

Føremål for arkivplan i Ulstein kommune

Denne arkivplanen skal til ei kvar tid vere retningsgjevande for korleis all dokumentasjon som kommunen treng i sine daglege gjeremål eller har plikt til å oppbevare for ettertida skal registrerast, oppbevarast og nyttast. Den skal vise kva arkivet omfattar, og korleis det er organisert. Det er eit krav i forskriftene til arkivlova at kommunane skal ha ein slik plan (forskr. § 2-2.) For at planen til ei kvar tid skal vere aktuell, må den jamnleg oppdaterast og ajourførast. Dette skal skje minst ein gong i året. Dei arkivplanane som er gått ut av bruk skal arkiverast.

Arkivleiar har det daglege ansvaret for arkivtenesta.I kommunen er det administrasjonssjefen (rådmannen) som har det overordna arkivansvaret (jfr. Arkivforskrifta § 1-1.) Som administrasjonssjef i Ulstein kommune oppmodar eg alle medarbeidarar om å setje seg godt inn i og følgje retningslinene i arkivplanen.